I. Okres ubezpieczenia
Od dnia:
do:
II. Szkodowość
Czy w ostatnich 36 miesiącach wystąpiła szkoda z obowiązkowego ubezpieczenia OC ?
III. Informacje o posiadanych specjalizacjach
Czy posiadasz specjalizację lub jesteś w trakcie jej uzyskiwania ?
IV. Obowiązkowe OC lekarza
suma gwarancyjna
75 000 EUR (na jedno zdarzenie) / 350 000 EUR (na wszystkie zdarzenia)
Ubezpieczenie obejmuje również szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.
V. Dobrowolne OC lekarza
VI. Klauzula ochrony prawnej
VII. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • zakres ubezpieczenia
 • suma ubezpieczenia
 • śmierć wskutek NW
 • 50 000 PLN
 • trwały uszczerbek wskutek NW
 • 50 000 PLN (1% trwałego uszczerbku na zdrowiu z SU)
 • nabycie środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych
 • 5 000 PLN
 • przeszkolenie zawodowe inwalidów
 • 5 000 PLN
 • odbudowa stomatologiczna zębów
 • 2 000 PLN (nie więcej niż 200 PLN za każdy ząb)
 • assistance związane z NNW na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zgodnie z OWU B&P
VIII. Ubezpieczenie Turystyczne
 • zakres ubezpieczenia
 • suma ubezpieczenia
 • ubezpieczenie kosztów leczenia podczas podróży, w tym choroby przewlekłe
 • ubezpieczenie kosztów transportu i repatriacji
 • (sublimity określone w OWU)
 • 500 000 PLN
 • sublimit dla nagłego leczenia stomatologicznego do 2 000 PLN
 • ubezpieczenie kosztów ratownictwa
 • 15 000 PLN
 • ubezpieczenie bagażu
 • 5 000 PLN
 • ubezpieczenie OC podczas podróży
 • szkody na osobie: 250 000 PLN
 • szkody w mieniu: 250 000 PLN
Wybierz interesujące Cię produkty ubezpieczeniowe oraz uzupełnij wszystkie wymagane pola do kalkulacji. Na podstawie uzupełnionych danych przedstawimy Ci ofertę ubezpieczenia.
Nasza oferta dla Ciebie
OC Obowiązkowe:
0.00 zł
OC Dobrowolne:
0.00 zł
Ochrona prawna:
0.00 zł
NNW:
0.00 zł
HIV/WZW:
0.00 zł
Nietykalność cielesna:
0.00 zł
Utrata dochodu:
0.00 zł
Leczenie w podróży:
0.00 zł

Razem:

0.00 zł
Dokumenty do pobrania