Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla podmiotu leczniczego

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego adresowane jest do wszystkich placówek wykonujących działalność leczniczą w formie działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje szkody będące następstwem udzielania albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

I. Okres ubezpieczenia
Od dnia:
do:
II. Szkodowość
Czy w ostatnich 36 miesiącach wystąpiła szkoda z obowiązkowego ubezpieczenia OC ?
III. Dane podmiotu leczniczego
Czy w podmiocie leczniczym zatrudnieni są lekarze?
IV. Obowiązkowe OC podmiotu leczniczego
(Program dotyczy podmiotów leczniczych wykonujące czynności ambulatoryjne w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 o działalności leczniczej takie jak: przychodnie / poradnie / ośrodki zdrowia / ośrodki psychiatrycznej opieki zdrowotnej, zakłady rehabilitacji leczniczej)
suma gwarancyjna
75 000 EUR (na jedno zdarzenie) / 350 000 EUR (na wszystkie zdarzenia)
Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej działalności medycznej - zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrządzone osobom trzecim w następstwie posiadania i użytkowania nieruchomości oraz stacjonarnych maszyn, urządzeń i instalacji wszelkiego typu, a także ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez rzecz wprowadzoną do obrotu (OC za produkt), w tym szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.
V. Ubezpieczenie OC działalności medycznej
Suma gwarancyjna:
VI. Klauzula Ochrony Prawnej
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty pomocy prawnej na rzecz ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego, pod warunkiem że są one związane z czynnościami zawodowymi Ubezpieczonego, oraz jeżeli wypadek powodujący konieczność uzyskania pomocy prawnej przez Ubezpieczonego nastąpił w okresie ubezpieczenia.
Suma gwarancyjna:
VII. Klauzula Praw Pacjenta
Zakres ubezpieczenia rozszerza się o zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta należne w przypadku naruszenia przez Ubezpieczonego praw pacjenta na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Suma gwarancyjna:
Wybierz interesujące Cię produkty ubezpieczeniowe oraz uzupełnij wszystkie wymagane pola do kalkulacji. Na podstawie uzupełnionych danych przedstawimy Ci ofertę ubezpieczenia..
Nasza oferta dla Ciebie
Kalkulacja Dokumenty do pobrania